Předškolní příprava dětí v ŽIVÉ školce

Milí rodiče, 

jak naše školka a děti v dětských skupinách zrají, častěji si s Vámi povídáme o předškolní přípravě dětí a programu u našich nejstarších předškoláků. Zpravidla jednou ročně informujeme plošně rodiče o tom, jak k předškolní přípravě v ŽIVÉ školce přistupujeme, jak o ní přemýšlíme a jak ji realizujeme (část I.). Dále pak shrnujeme, jak postupovat pro splnění tzv. zákonné povinnosti spojené s povinnou předškolní docházkou Vašeho dítěte (část II.).

 I. Jak smýšlíme o předškolní přípravě dětí?

Náš program vedeme v souladu s požadavky, které jsou kladeny na mateřské školy, tedy snažíme se o komplexní rozvoj dětí. S ohledem na to volíme odpovídající přístup k dětem, vhodné aktivity, zabýváme se evaluací atp. Za předškolní přípravu lze považovat celou dobu docházky dítěte do školky,  a i my ji tak vnímáme. I proto se zabýváme průběžnou diagnostikou dětí, sledujeme tendence v jejich vývoji, pokroky, přednosti i slabší místa. Naše poznatky a pozorování sdílíme s rodiči při individuálních konzultacích. Díky tomuto přístupu se můžeme cíleně soustředit na oblasti vývoje, kde to dítě nejvíce potřebuje a navázat užší spolupráci s rodiči.

Po celou dobu docházky klademe důraz na tyto zásady:

  • Individuální přístup, partnerská komunikace, osobní komunikace se všemi jednotlivci i rodiči
  • Každodenní pohybová průprava a cvičení k rozvoji hrubé motoriky, každodenní pobyt venku
  • Každodenní dopolední a odpolední činnost uzpůsobená věku a potřebám dětí, každodenní klidová činnost zaměřená na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, předmatematických dovedností, koordinaci ruky a oka,...
  • Zařazujeme pravidelně aktivity podporující samostatnost dětí (u předškoláků stále se vzestupnou tendencí)
  • Zaměřujeme se i na činnosti vyžadující spolupráci

U starších dětí podporujeme jejich další rozvoj například také “privilegovanými” předškoláckými činnostmi (jako např. pomoc při stolování, pošta mezi třídami, pomoc mladším dětem).  Současně se u starších dětí nabízí i větší škála možností k zařazení nadstandardních aktivit (podle prostředí školky, skladby dětí atd.) jako např.: pravidelné návštěvy tělocvičny nebo jiných sportovišť, častější výlety, návštěvy divadla, knihovny, celodenní výpravy do přírody, tematické návštěvy atp. Využívání těchto možností je v kompetenci a na rozhodnutí pedagogů konkrétních tříd a hlavního pedagoga školky, kteří program společně pro děti chystají. 

Preferujeme pro děti předškolního věku každopádně principy “klidu, stálosti a nezahlcování”, v maximální míře se snažíme vystačit si v našem prostředí. Věříme, že jedině v bezpečném a klidném prostředí se děti nejlépe rozvíjejí a svobodně projevují. 

I přes výše uvedené je přirozené, že jak učitelé, tak rodiče v posledním roce předškolní docházky přeci jen zpozorní. Jako bychom dosavadní čas brali jako čas jistého hájení. Každopádně se snažíme podporovat vývoj dětí tak, aby zůstával přirozený a respektující k jejich možnostem. 

Všeobecně uznávané normy ve vývoji dětí bereme jen jako pomocný aspekt, vždy zohledňujeme možnosti konkrétních dětí. Vždy nám jde o přirozený vývoj dětí bez nepřiměřeného zatěžování v oblastech, kde je jejich nedostatečnost projevem nezralosti. Tedy nevedeme děti k něčemu, co by už "měly umět" násilím, ale začínáme vždy na bodě, kde se dítě nachází. 

Konkrétně, pokud nemá dítě uvolněnou ruku, nebudeme po něm chtít grafomotorické prvky, vyžadující přesné tahy - to by problém ještě znásobilo. Místo toho budeme pracovat nejprve na uvolnění ruky. 

Dalším aspektem, který zohledňujeme, je provázanost psychického a motorického vývoje. Např. někdy se jednoduše nedaří uvolnit ruku k psaní i proto, že je dítě v celkové tenzi (třeba i co se týká psychiky) nebo nezažívá ve svém životě dostatečně hranice a při činnosti vyžadující přesnost se mu nedaří být uvolněně soustředěný. Další kapitolou mohou být omezení na tělesné úrovni, např. různé neurologické potíže, apod. 

Poukazujeme na to, jak důležitá je součinnost školky a rodiny, dále na to, že mechanický nácvik některých činností nemusí přinášet očekávané výsledky a také na to, že ani nejlepší vůle a péče ze strany rodiny a školky nemusí znamenat dosažení školní zralosti.

Vidíme jako důležité nebrat poslední rok jako intenzivní kurz přípravy do školy (ve smyslu dohnat vše a dostát tak požadavkům), ale podpořit dítě, kde a jak to jde, aby si mohlo osvojit schopnosti a dovednosti, na které je zralé. Dále pozorovat a vyhodnocovat zralost v průběhu roku - ideálně už před Vánoci nebo po Novém roce, aby se případně stačilo vyšetření k posouzení školní zralosti v Pedagogicko-psychologické poradně do doby zápisů do škol, které se konají v dubnu. Pokud mají rodiče už dopředu pochybnosti a nejsou si jisti, zda budou o odkladu uvažovat, doporučujeme dítě na školu příliš nemotivovat, aby nebralo odklad jako vlastní selhání a nedostatečnost. 

II. Povinná předškolní docházka - význam a postup

 

Od školního roku 2017/18 je zavedena tzv. povinná předškolní docházka. To znamená,  že rodič každého dítěte, které dosáhlo do začátku školního roku 5 let věku, tedy do 1. 9. příslušného roku, je povinen dítě přihlásit k předškolnímu vzdělávání - resp. do školy zapsané v rejstříku MŠMT.  

Protože naše zařízení (ani jiné dětské skupiny, soukromé nerejstříkové školky a kluby) není zapsáno v rejstříku MŠMT, není tato povinnost docházkou do DS sama o sobě splněna. Rodič budoucího povinného předškoláka se proto musí včas rozhodnout, zda jeho dítě bude či nebude v docházce do dětských skupin Spolku ŽIVO pokračovat. O zprávu o tomto rozhodnutí určitě velice stojíme, abychom se připravili na skladbu dětí v novém školním roce.

Pokud se rozhodnete se svým předškolákem v naší školce zůstat:

Každý rodič povinného předškoláka musí vyhledat vybranou státní mateřskou školu (nemusí pro něj být spádová), a v té dítě zapsat k předškolnímu vzdělávání a zároveň zažádat o režim tzv. individuální vzdělávání. Do této MŠ se pak musí rodič i s dítětem dostavit v následujícím školním roce zpravidla 1x na ověření dosažení očekávaných výstupů vzdělávání. Tím, je zákonem stanovená povinnost naplněna, a to bez ohledu na úroveň dosažených znalostí a dovedností dítěte. V kompetenci MŠ není ověřovat dosaženou úroveň vývoje dítěte. 

Poznámka na vysvětlenou.: “Spádová mateřská škola” - každé dítě má svou spádovou MŠ (může jich být i více) podle místa/obvodu trvalého bydliště, ve spádové MŠ má každý povinný předškolák své státem garantované místo. Pokud by se Vám nepodařilo dohodnout v jiné školce, jedna ze spádových MŠ Vaše dítě s jistotou přijme. 

Pokud se rozhodnete docházku Vašeho dítěte u nás neprodloužit:

Můžete najít libovolnou rejstříkovou MŠ, a do ní dát přihlášku. Pokud nebude Vaše dítě přijato do vybrané MŠ, existuje i zde institut spádových školek, v jedné z nich stát garantuje místo pro vaše dítě. Jinými slovy do spádové MŠ Vaše dítě - povinného předškoláka - musí přijmout, a to i pokud se nezúčastníte řádného termínu zápisu, jen je třeba nejpozději do 31. 8.  kontaktovat ředitelku MŠ. Pak prosím nezapomeňte postupovat v souladu s naším Provozním řádem a Smlouvou a včas podat Výpověď ze Smlouvy o poskytování péče o dítě v dětské skupině.

Dodáváme, že po absolvování povinné předškolní docházky následuje Zápis k povinné školní docházce za této podmínky: Každé dítě, které dosáhlo do začátku školního roku, tedy do 1. 9. příslušného roku, 6 let věku, je povinno nastoupit k povinné školní docházce. Zápisy a registrace k nim probíhají zpravidla v dubnu nebo začátkem května.

Pokud se zdá, že by pro Vaše dítě byla šťastnější cesta odkladu školní docházky, je nutné k tomu získat vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu lékaře. (Pozn.: Pokud poradna doporučí odklad školní docházky a rodiče souhlasí, zápisu se i tak účastní s tím, že bude mít dítě odklad). 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.