Ochrana osobních údajů

Jak s nimi pracujeme?

​Milí návštěvníci RC Na Schodech,

pravděpodobně jste již slyšeli o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (neboli GDPR), který přichází v platnost 25. května 2018. Abychom byli v souladu s tímto nařízením, chceme vám tímto dokumentem přiblížit, jaké vaše osobní údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme.

Správcem vašich osobních údajů je Spolek ŽIVO (provozovatel RC Na Schodech, DS Na Schodech a DS Božkov), se sídlem K Cihelnám 1, Plzeň-Černice, 326 00, IČ: 04145488, zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, L7323.

Občas je potřebujeme předat dál nějakému Zpracovateli - to je subjekt, který s daty dále nakládá (např. docházkový systém nebo naše paní účetní). To jen trocha názvosloví, abychom si níže rozuměli.

Všechny osobní údaje, které nám svěřujete, jsou v “dobrých rukách”. Dodržujeme tyto zásady:

 • nezjišťujeme nic, co nepotřebujeme skutečně vědět,
 • s údaji nakládáme citlivě, nepředáváme je jen tak někomu,
 • pokud data předáváme dál, máme ověřeno, že s nimi bude správně nakládáno.

Níže naleznete výčet toho, jaká data jste nám svěřili, proč je potřebujeme, případně komu je předáváme dál. Výčet je to dlouhý, proto jsme text rozdělili do kapitol podle jednotlivých oblastí.

JAKÉ ÚDAJE SPRAVUJEME A PROČ

 1. Kurzy, kroužky, jednorázové akce RC Na Schodech
 2. Dětské skupiny
 3. Příměstské tábory, spacákové večírky
 4. Oslavy a pronájmy
 5. Propagace

OCHRANA ÚDAJŮ

 1. Zpracovatelé
 2. Ochranná opatření
 3. Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

VAŠE PRÁVA

Na co máte právo?

Tak hurá na to!

JAKÉ ÚDAJE SPRAVUJEME A PROČ

1. Kurzy, kroužky, jednorázové akce RC Na Schodech

Pokud se chcete účastnit některé z našich aktivit, je vždy třeba zaregistrovat se do docházkového systému Webooker. K registraci uvádíte tyto údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, případně i telefonní číslo. Po registraci jsou Vám automaticky zaslány přihlašovací údaje do systému, ke kterým my nemáme přístup. Chcete-li sebe nebo své dítě zapsat k účasti na akci, získáváte tak vy nebo oni roli studenta. Kromě příjmení studenta můžete dobrovolně vyplnit ještě adresu bydliště, národnost, pohlaví a datum narození. Jsme rádi, když vyplníte údaje kompletně, protože se hodí při vystavování potvrzení za kurzy, případně při přípravě programu na jednorázové akce (věk dětí je dobrým vodítkem pro přizpůsobení programu jejich potřebám).

Byl by to špatný docházkový systém, kdyby nezaznamenával vaši docházku - v systému tedy vidíme, zda jste se kurzu či akce zúčastnili.

Základní identifikanční údaje o vaší osobě potřebujeme logicky k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat ohledně služeb, které využíváte. Nikdy nepoužíváme kontakty k nevyžádaným reklamním sdělením nebo k účelům, pro které jste nám je nesvěřili.

2. Dětské skupiny

V souvislosti s dětskými skupinami musíme s osobními údaji pracovat nejvíce. Vychází to z požadavku poskytovatele dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí), kterému jsme povinni dokládat nemálo dokumentů. Při projevení zájmu o docházku v našich dětských skupinách vyplní zákonní zástupci formulář se základními údaji (jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa, své jméno a kontaktní telefon, email). Stejné údaje se objeví i ve smlouvě, pokud je dítě přijato. Kromě smlouvy však musíme ministerstvu vykázat i Evidenční list (obsahuje dietní a zdravotní omezení, zdravotní pojišťovnu dítěte a dále základní údaje o osobách, které smí dítě z dětské skupiny vyzvednout) a potvrzení od lékaře (děti musí být očkovány nebo mít prokázanou kontraindikaci). Od zákonných zástupců (jsou cílovou skupinou projektu, ten jim má umožnit účastnit se trhu práce) pak potřebujeme získat Monitorovací list a Potvrzení o vazbě na trh práce. Dokumenty obsahují informace o zaměstnavateli, o dosaženém vzdělání, výši úvazku aj. Pokud zákonný zástupce dítěte pracuje v režimu OSVČ, potřebujeme předložit kopii živnostenského listu / výpis z obchodního rejstříku.

Aby tým dětských skupin lépe poznal dítě, které do DS nastupuje, mohou rodiče vyplnit nepovinný dokument - Dotazník o dítěti. Zde rodič zaznamená dovednosti a schopnosti dítěte (samoobsluha, komunikace, hygienické návyky), které pomohou pedagogům DS k individuálnímu přístupu k dítěti a respektování jeho dosavadních dovedností. Dotazník může rodičům sloužit  pro porovnání rozvoje dítěte (před nástupem do DS, po určité době strávené v DS).

Docházka dětí je zaznamenávána v systému Webooker. Platí zde stejné zásady jako při jakékoli jiné registraci do tohoto systému (koukněte kdyžtak na bod 1).

3. Příměstské tábory, spacákové večírky

Pokud rodič přihlásí své dítě na tábor nebo spacákový večírek, vyplní v rámci přihlášky základní identifikační údaje + navíc informaci o zdravotním stavu, zdravotních a dietních omezeních, o schopnosti číst či plavat. Tyto údaje jsou podstatné pro zajištění bezpečného zacházení s dítětem a pro tvorbu adekvátního programu.

4. Oslavy a pronájmy

Pokud si od nás objednáte oslavu, je potřeba uzavřít běžnou smlouvu se základními identifikačními údaji objednatele. Pak už nás jen zajímá, jak nejlépe potěšit oslavence!

5. Propagace

Jako jakákoli jiná organizace, která nabízí služby veřejnosti, se potřebujeme prezentovat. ukázat navenek, co děláme, nalákat na naše aktivity. Pochlubit se, co se povedlo, ale také bilancovat, co může být lepší. K propagaci využíváme tyto prostředky:

 • webové stránky www.naschodech.cz
 • Facebook
 • docházkový systém Webooker www.naschodech.webooker.eu
 • newsletter posílaný službou MailChimp
 • letáky, plakáty, další tištěné propagační materiály
 • výroční zprávy

Pokud fotíme na veřejné akci (např. Den dětí), dozvíte se to předem (bude uveřejněno spolu s dalšími informacemi k akci na FB/ve Webookeru, u vstupu na akci). Pokud s focením nesouhlasíte, ozvěte se nám, prosím, před akcí! K těmto fotografiím od vás nebudeme získávat výslovný souhlas. Ale nebojte se - vaši portrétní fotografii bychom si bez předešlého souhlasu nedovolili uveřejnit např. na letáku!

K některým fotografiím budeme žádat o váš souhlas, který nám můžete a nemusíte udělit. O souhlasu se více dočtete níže. U fotografií neuvádíme jména ani jiné osobní údaje.

Pokud jste se přihlásili k odběru novinek, evidujeme pouze vaši emailovou adresu. Seznam adres je uložen v online nástroji MalChimp, který newslettery rozesílá. Pokud nám vaše kontaktní údaje přišly emailem, je tento email hned po zapsání adresy do seznamu k rozesílce vymazán.

OCHRANA ÚDAJŮ

1. Zpracovatelé

Data, která nám svěřujete, předáváme dále těmto Zpracovatelům:

 • Wix.com - provozovatel webových stránek
 • Facebook
 • Aperus, s.r.o. - provozovatel Webookeru
 • MailChimp - rozesílka newsletterů
 • účetní
 • tiskárna Typos
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Google
 • někteří lektoři

U všech zpracovatelů jsme si ověřili, že jednají v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, případně s nimi máme ještě uzavřen dodatek ke smlouvě, který ochranu údajů vyžaduje.

2. Ochranná opatření

Ještě před účinností nového nařízení jsme začali používat chráněný balík online aplikací

G Suite. Díky G Suite (poskytuje Google) máme nové emailové adresy a online úložiště. Google zaručuje, že jsou tyto aplikace v souladu s GDPR. Pokud tedy schraňujeme Vaše data online (např. přihlášky na tábory…), pak jsou k nalezení na chráněném úložním prostoru. K dokumentům je omezený přístup - dostanou se k nim jen někteří naši zaměstnanci, kterým jsme k tomu udělili právo (účetní, lektor tábora…). data neposíláme emailem ani je nepředáváme do nepovolených rukou.

Dokumenty v tištěné podobě uchováváme v uzamykatelných skříňkách - opět s omezeným přístupem.

Ochranu dat více zpracovává naše interní směrnice. S tou jsou seznámeni všichni naši zaměstnanci. Zaměstnanci zároveň v rámci své pracovní smlouvy či dohody podepisují povinnost mlčenlivosti. Všichni jsme si vědomi toho, že nemáme právo vaše údaje využívat nepovoleným způsobem.

Jakožto Správce musíme umět obhájit zákonitost zpracování jednotlivých údajů. Zákonitost zpracování je nejčastěji tato:

 • udělili jste nám souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

Výjimečně pak můžeme spravovat údaje na základě našeho oprávněného zájmu.

3. Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání newsletteru nebo zveřejnění fotografií zpracováváme do odvolání vašeho souhlasu.

Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář na webu www.naschodech.cz, pak vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich žádostí, připomínek, námětů apod.

VAŠE PRÁVA

Na co máte právo?

Jelikož se jedná o údaje o vaší osobě či o vašem dítěti, máte právo být dostatečně informováni o zpracování těchto údajů. Proto také píšeme tento dokument.

Mezi vaše další práva patří hlavně:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz všech údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů (pokud chcete data předat jinému Správci),
 • právo vznést námitku.

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů či se zveřejněním fotografií, máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně přes náš email rc@naschodech.cz nebo zasláním žádosti na naši adresu K Cihelnám 1, 326 00 Plzeň-Černice.
Pokud máte jakékoli nejasnosti ohledně toho, jaká data spravujeme nebo jak zajišťujeme jejich ochranu, neváhejte se na nás obrátit skrze email rc@naschodech.cz.

Tým RC Na Schodech