Stanovy Spolu ŽIVO

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek ŽIVO (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Plzni Černicích, K Cihelnám 103/1.

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým svazkem občanů, v němž se sdružují osoby s cílem rozvíjet pravidelné volnočasové, vzdělávací, tělovýchovné a sportovní, kulturní a společenské aktivity dětí, dospělých i seniorů, provozovat dětské skupiny, vyvíjet činnost na podporu rodiny a místní komunity.

Čl. 3 Základní účely spolku

Základními účely spolku a jeho hlavní činností je rozvíjet volnočasové, vzdělávací, tělovýchovné a sportovní, kulturní a společenské aktivity dětí, dospělých i seniorů. Provozovat zařízení předškolní péče o děti - dětské skupiny. Dále vyvíjet činnost na podporu rodiny a rozvoj místní komunity pro prevenci negativních jevů souvisejících se životem ve velkém městě. Nabízet přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu a poskytovat jí komplexní podporu v rodinném, resp. komunitním centru.

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, podporující výše uvedenou hlavní činnost nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) organizování volnočasových, tělovvýchovných a sportovních, kulturních a společenských aktivit dětí, dospělých i seniorů
b) pořádání pravidelných kroužků, kurzů, dětských táborů apod.
c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)
d) provozování zařízení péče o děti předškolního věku - dětské skupiny

a další aktivity pro širokou veřejnost na podporu rodiny a rozvoje místní komunity.

Čl.  5 Členství ve spolku

Zakládajícími členkami spolku jsou Mgr. Olga Mourková, Ing. Kateřina Hiclová a Bc. Dana Lukášová.

Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit předsedu spolku a být volen do orgánů spolku,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7 Orgány spolku

Orgány spolku jsou členská schůze jako orgán nejvyšší, rada spolku jako orgán výkonný, předseda spolku a místopředseda spolku jako orgán statutární.

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

 • schválila případné změny stanov,
 • zvolila předsedu spolku, případně předsedu spolku odvolala,
 • zvolila místopředsedu spolku, případně ho odvolala,
 • zvolila člena rady spolku, případně ho odvolala
 • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
 • určila koncepci činnosti spolku na další období,
 • stanovila výši členských příspěvků,
 • schválila rozpočet spolku na příští období,
 • rozhodla o přijetí člena spolku, nebo o zrušení členství ve spolku,
 • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku, případně místopředseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina zakládajících členů a nadpoloviční většina řádných členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů. Ke zvolení či odvolání členů rady spolku a k přijetí rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací, o jeho přeměně, a o změně stanov je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina zakládajících členek a zároveň nadpoloviční většina přítomných řádných členů.

2. Výkonným orgánem spolku je rada spolku, která se schází dle potřeb, minimálně však jednou za tři měsíce. Rada spolku řídí a zajišťuje činnost spolku v souladu se zákonem a Stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku.

Radu spolku tvoří tři osoby z řad členů spolku starších osmnácti let: předseda spolku, místopředseda spolku a člen rady spolku.

Členy rady spolku volí členská schůze, funkční období členů rady spolku je čtyřleté, členové Rady spolku, jejichž funkční období skončilo uplynutím funkčního období, zůstávají ve svých funkcích až do zvolení svých nástupců.

Členství v radě spolku dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve spolku.

Radu spolku svolává předseda spolku nebo místopředseda spolku dle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce.

Rada spolku je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Pro přijetí usnesení Rady spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných.

Do působnosti Rady spolku náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny zákonem nebo těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů spolku.

Rada spolku zejména:

 1. organizuje a řídí činnost spolku
 2. schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku
 3. připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze, vyhotovuje zápis ze zasedání členské schůze
 4. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci
 5. sestavuje zprávu o činnosti spolku minimálně 1x za rok
 6. sestavuje a schvaluje rozpočet spolku
 7. schvaluje účetní závěrku spolku, rozhoduje o způsobu naložení s hospodářským výsledkem

3. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku a místopředseda spolku.

Předseda spolku a místopředseda spolku naplňují usnesení rady spolku, zastupují spolek navenek a jednají  jeho jménem.

Jménem spolku jedná předseda spolku nebo místopředseda spolku samostatně tak, že k nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

Předseda spolku a místopředseda spolku jsou při výkonu své funkce vázáni  rozhodnutími rady spolku a členské schůze.

Každý z nich je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech samostatně. Každý z nich je oprávněn udělovat za spolek zmocnění.

Čl. 8 Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské schůzi.

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. rozvíjet volnočasové, vzdělávací, kulturní a společenské aktivity pro děti, dospělé i seniory.  

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 25. 4. 2015.

Dne 17. 7. 2017 schválila členská chůze Spolku změnu Stanov v uvedeném znění, která rozšiřuje působnost Spolku.