Vyjádření zřizovatele ŽIVÝCH školek k novele zák. o dětských skupinách 

V Plzni dne 29. 4. 2021 

Milí rodiče, 

možná jste v médiích zaznamenali informace o přijaté novele Zákona o dětských skupinách (tj. zákona 247/2014 Sb., dle kterého provozujeme naše školky). Rádi bychom Vám takto v předstihu, i pro Vaši orientaci v tématu, poskytli naše vyjádření ke změnám, které se chystají a zároveň Vás ujistili o budoucnosti fungování našich školek. 

Co novela přináší a jaké může mít na naše fungování vliv, popisujeme níže. Stručně na úvod to nejdůležitější: Plánujeme využít přechodné období, které novela zákona dá pro zavedení změn a přizpůsobení se nové realitě nastolené novelou, a minimálně                do 30. 6. 2024 zachováme koncept ŽIVÝCH školek tak, jak ho znáte nyní, a na který jsou zvyklé Vaše děti a náš pedagogický tým, tj. heterogenní malé třídní kolektivy pro děti od cca 2,5 let až do nástupu k povinné školní docházce. 

_____________________________________________________________________________________________

Co novela zákona přináší a jaké nejvýznamnější dopady bude mít na fungování dětských skupin? 

Financování ze státního rozpočtu ČR 

Namísto současného financování dětských skupin z Evropského sociálního fondu novela slibuje plynulý přechod mezi stálé kapitoly státního rozpočtu, ovšem s výrazně nižší plánovanou dotací na dítě, resp. místo pro provozovatele, a to přibližně o ⅓ oproti současnému stavu. Zároveň novela v současném znění nařizuje zastropování částky, kterou se rodiče mohou spolupodílet na úhradě nákladů na provoz dětské skupiny (tj, “školkovné”, v současném znění na částce 5.000,- Kč). 

Co to pro nás znamená: 

Přechod mezi stálé kapitoly státního rozpočtu vítáme. Černické ŽIVÉ školky se dotkne od března roku 2022, božkovské a borské školky pak od července 2022. Díky této skutečnosti mají dětské skupiny i po ukončení ESF grantů budoucnost a zajištěnou provozní dotaci. 

Významně snížená výše dotace na provoz (v porovnání se současným stavem) v kombinaci s nařízením maximální částky školkovného však nám zřizovatelům bere zásadně možnost, jak provozovat školky v nezměněné kvalitě. V našem případě se jedná např. o možnost adekvátně mzdově ohodnotit kvalitní pedagogy a pečující osoby, tedy faktor předurčující úroveň služby, kterou Vám i dětem poskytujeme. Zřizovatelé dětských skupin nejspíše půjdou cestou některých provozních, organizačních a rozpočtových změn. 

Jesle - nový název i pravidla ve věku dětí 

Novela počítá (nejpozději k 30. 6. 2024) s přejmenováním dětských skupin na jesle. A současně zastropuje věk dětí, pro něž bude místo v takovém zařízení dotováno, a to na 4 letech. Místo pro starší děti docházející do dětské skupiny pak dle novely nebude dotováno ze státního rozpočtu. 

Co to pro nás znamená: 

Ačkoli ministryně Maláčová označuje změnu názvu za pouhou formalitu, my ji z pohledu zřizovatele vnímáme zcela jinak. Nesouhlasíme s nařízením max. věku dětí. Jedná se o tlak na využívání kapacit systému státních mateřských škol nejpozději od 4 let věku dítěte, bere rodičům možnost výběru a bude zbytečně vytrhávat zadaptované děti z kolektivu dětských skupin. Po zdlouhavém šestiletém období zavádění dětských skupin na trh, kde si vydobyly své místo, jsou velmi žádané a v mnohých případech přijímané jako plnohodnotné předškolní vzdělávání a alternativa k větším kolektivům státních MŠ, má z pohledu paní ministryně Maláčové tato změna marginální význam pro naše fungování. Z našeho pohledu takový názor poukazuje na neexistenci vhledu Ministerstva do reálného fungování života DS, je bez pochopení důležitosti a souvislostí věkové rozmanitosti kolektivu a zásadního rozdílu v náročnosti psychicky bezpečné socializace a adaptace dětí mladších tří let. Skoro se zdá jako by Ministerstvo potřebovalo zřídit jesle a snaží se tento úkol naložit na bedra osvědčených zřizovatelů dětských skupin, které dobře fungují, jsou zavedené a plně obsazené. 

Technicky zastropování věku znamená, že např. dítě, které oslavilo 4. narozeniny v dubnu, bude hypoteticky mít své místo v jeslích dotováno ze státního rozpočtu jen do 31. 8. daného roku. Pak novela počítá s přechodem dítěte do státního zařízení (MŠ), ale zcela nereflektuje ev. přání rodičů, aby dítě setrvalo ve stávajícím kolektivu až do povinné školní docházky. Tato skutečnost je pro nás nevítaná a těžko přijatelná. 

Kvalifikace pečujících osob 

Novelou předpokládané odlišné věkové složení dětí v jeslích vyžaduje jinou potřebnou kvalifikaci pro výkon práce pečujících osob. Nadále by tak podle plánů ministerstva nebylo možné zaměstnávat pedagogy, role pečujících osob by se proměnila ve zdravotní a sociální pečovatelky/ošetřovatelky. 

Co to pro nás znamená: 

Nás se tato skutečnost do 30. 6. 2024 nedotkne, avšak v jiných institucích nejspíše dojde ke snížení kvality poskytovaného předškolního vzdělávání, resp. touto cestou se zařízení předškolní výchovy a péče promění v pečující střediska. Tohoto přerodu se však my, jakožto zřizovatel, rozhodně nechceme účastnit. 

Standard kvality péče 

Dětské skupiny, nově tedy jesle, budou podle Novely muset dosahovat standardu kvality péče. 

Co to pro nás znamená: 

V zásadě tento bod pro nás nenese žádný problém. Již dnes existuje Audit značky kvality DS, který jsme na podzim 2020 měli absolvovat. V současné době jsou audity a udělování značky kvality pozastaveny kvůli protiepidemickým opatřením. Provoz našich skupin je na úspěšný audit připraven. 

Náš komentář na závěr 

Novela byla přijata po dvouletých jednáních na konci roku 2020, nyní se v legislativním procesu nachází před 3. čtením, s řadou kontroverzních pozměňovacích návrhů, kvůli kterým ho ministryně Maláčová plánuje vrátit do 2. čtení. Tedy ještě nelze odhadnout, v jaké finální podobě bude Novela do podzimu přijata, ale některé tendence jsou zřejmé. I přes výtky řady poslanců zákon prošel na konci roku 2020 prvním čtením, i když na jeho podobě nebyla obecná shoda. Zákonodárci si totiž byli vědomi, že je třeba jej schválit, byť s “vadami”, aby byla pro dětské skupiny po ukončení ESF grantů zajištěna budoucnost. (Pozn.: V ČR je v tuto chvíli v dětských skupinách cca 17 tisíc míst pro děti předškolního věku). Novela zákona čekala na projednání od července 2020, platit měla přitom dle plánu už od poloviny roku 2021. Diskuse stále pokračují. 

My v mezičase bojujeme o změnu Novely podporou konkrétních pozměňovacích návrhů, jsme zapojení v řadě skupin, napojení na některé poslance, kteří s námi komunikují přímo nebo prostřednictvím střešních organizací. Výsledkem snah opozice a zapojených organizací byla řada pozměňovacích návrhů, mezi kterými jsou nejdůležitější např. to, že by dětské skupiny / jesle i nadále mohly navštěvovat děti až do zahájení školní docházky, nebyl by zastropován možný příspěvek od rodiče (toto pálí především dětské skupiny ve velkých městech, kde provozovatelé platí výrazně vyšší nájmy a konkurence na trhu práce je vysoká), a aby zůstala zachována stávající možná pedagogická kvalifikace pečujících osob aj. 

A co z toho plyne pro blízkou i vzdálenější budoucnost? 

Celkem jistě nás bohužel budou čekat změny ceníku školkovného. Minimálně s tříměsíčním předstihem Vás budeme o změně informovat. Předpokládáme, že se bude jednat o postupné 15-25 % navýšení ceny školkovného (oproti jeho výši v roce 2020) realizované maximálně jednou ročně, které nám umožní, po ukončení ESF grantů, přejít do režimu nového financování. Jinou změnu znatelnou pro děti a rodiče ale neplánujeme. 

Části z Vás jsme na informačních schůzkách již v loňském roce avizovali a nadále to platí, že plánujeme využít přechodné období, které novela zákona dává pro zavedení změn, a minimálně do 30. 6. 2024 zachováme koncept ŽIVÝCH školek tak, jak ho znáte a na který jsou Vaše děti zvyklé, a to i z pohledu věku dětí ve skupinách. 

Po tomto datu nejpravděpodobněji půjdeme cestou akreditace na Mateřskou školu zapsanou do rejstříku školských zařízení MŠMT, které nyní začínáme prověřovat a na kterém budeme intenzivně pracovat, nebo pokračovat ve fungování v našem dosavadním konceptu (bude-li to legislativa umožňovat). Až poslední, ač samozřejmě nevítanou, variantou je, že provozování našich školek ukončíme. Provozování jeslí jde každopádně proti našemu smýšlení, takovou cestou si nepřejeme jít a chceme zůstat věrní hodnotám, se kterými jsme do projektu kvalitních dětských skupin a při budování našich ŽIVÝCH školek během let 2017-2020 vstupovali. 

Děkujeme Vám všem za důvěru a za to, že nám svěřujete Vaše děti, snažíme se jim dát maximum. Z našich představ o kvalitě a potřebě kultivace prostředí předškolního vzdělávání v ČR neustoupíme, naopak, přejeme si dál inspirovat ke změnám k lepšímu prostředí pro vzdělávání našich dětí a slaďování rodinného a pracovního života. 

Za Spolek ŽIVO a tým ŽIVÝCH školek 

Dana Lukášová