Kurzový řád

 • pořadatelem kurzů je zapsaný spolek Živo provozující Rodinné centrum Na Schodech (dále jen RC Na Schodech)
 • kurzy mají odlišný počet lekcí dle toho, zda na den kurzu připadají během pololetí prázdniny či státní svátek. Počtu lekcí odpovídá stanovená cena kurzu, lekce jsou nabízeny jako celek placený předem.
 • každý kurz má stanovený minimální počet účastníků, který je potřebný pro otevření kurzu
 • zájemci se do kurzu přihlašují prostřednictvím elektronické přihlášky přístupné z webových stránek
 • účastníci kurzu mají možnost se z jednotlivých lekcí omluvit, náhrada vzniká při omluvě nejpozději 8 hodin před konáním lekce
 • v případě potřeby pomohou zájemcům s přihlášením do kurzu členové týmu RC Na Schodech
 • zájemce o kurz si může kurz vyzkoušet v ukázkové lekci (nutná domluva předem)
 • kurzy pro děti probíhají bez přítomnosti rodičů, není-li uvedeno jinak
 • u kurzů pro rodiče s dětmi je účastníkem kurzu uvedeným v přihlášce dítě

Placení kurzovného

 • kurzovné je cena za jeden běh kurzu (jedno pololetí)
 • placení kurzovného probíhá výhradně převodem na bankovní účet dle údajů v emailu, který účastník obdrží na základě odeslání přihlašovacího formuláře
 • pokud se zájemce přihlásí během pololetí, platí částku za lekce zbývající do konce pololetí, počínaje první lekcí uvedenou v registraci
 • kurzovné je nutné zaplatit do 10 dnů ode dne získání potřebných údajů k platbě
 • pokud účastník neuhradí kurzovné v termínu splatnosti, bude e-mailem vyzván k zaplacení
 • pokud účastník kurzu ani po výzvě neuhradí kurzovné do 3 pracovních dnů, bude účastník vyloučen z příslušného kurzu
 • navštěvovat a platit jednotlivé lekce lze pouze u kurzů, které nemají zcela zaplněnou kapacitu. Toto lze pouze po domluvě s týmem RC Na Schodech (v případě zájmu kontaktujte tým RC Na Schodech).
 • v případě neotevření kurzu je přihlášenému nabídnuta alternativa či vrácena celá zaplacená částka kurzovného

Vracení kurzovného

 • zaplacené kurzovné se nevrací ani nekrátí, kromě výjimečných případů (viz následující řádek).
 • jediným důvodem pro případné vrácení kurzovného jsou vážné dlouhodobé zdravotní důvody
 • vrácení kurzovného je možné pouze na základě písemné žádosti doložené lékařským potvrzením
 • kurzovné se vrací pouze po neúčasti na 4 a více po sobě jdoucích lekcích
 • za neúčast na 3 a méně lekcích se kurzovné nevrací ani ze zdravotních důvodů
 • o vrácení kurzovného rozhodne vedení RC Na Schodech do 15 dnů ode dne podání žádosti
 • v případě nepředvídatelných a ze strany RC neovlivnitelných situacích způsobených vyšší mocí (např. vyhlášení nouzového stavu při pandemiích, živelných událostech apod.), při kterých není možné realizovat aktivity RC, mohou kurzisté využít možnost vrácení 70% kurzovného za neuskutečněné lekce, tato částka bude vrácena na bankovní účet nejpozději týden po ukončení daného pololetí

Průběh kurzu​

 • průběh kurzu respektuje prázdniny a dny školního volna, shodné s termíny vyhlášenými MŠMT ČR pro Plzeň - město, není-li v informacích pro klienty uvedeno jinak
 • v případě náhlé nemoci lektora a nemožnosti sehnat náhradu, informuje účastníky o této skutečnosti lektor nebo zaměstnanci RC Na Schodech telefonicky či formou SMS zprávy
 • účastník je povinen dostavit se na kurz včas
 • oděvy a obuv odkládají účastníci na místech k tomu určených
 • za cenné věci ponechané bez dohledu neručíme
 • při registraci nezletilého dítěte do kurzu je ten, kdo dítě registruje, povinen při první lekci uvést, zda dítě bude z kurzu odcházet samostatně, či s doprovodem a dále uvést osoby pověřené vyzvedáváním dítěte z kurzu
 • lektor přebírá nezletilé účastníky kurzu od rodičů nebo jimi pověřené osoby a po skončení kurzu je předává zpět rodičům, pokud není v registraci do kurzu stanoveno jinak
 • účastník kurzu, případně jeho zákonný zástupce, je odpovědný za jím způsobené škody

Závěrečná ustanovení

 • výrobky vytvořené na kurzu jsou majetkem účastníka, který je může bezplatně zapůjčit na výstavy a jiné propagační akce
 • účastník registrací do kurzu souhlasí s použitím fotografií pořízených na kurzu pro propagační účely RC Na Schodech
 • případné neshody se řeší především dohodou účastníka či jeho zákonného zástupce s vedením RC Na Schodech
 • účastník nebo jeho zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s kurzovním řádem svým přihlášením do kurzu prostřednictvím přihlašovacího formuláře
 • tento kurzovní řád nabývá platnosti dnem 26. 6. 2020